UEFA 유럽 축구 선수권 대회
2019-2021
Groups
팀순위
일정
Group A 경기 득실차 승점
1 스위스 0 0 0 0 0 0
2 터키 0 0 0 0 0 0
3 이탈리아 0 0 0 0 0 0
4 웨일스 0 0 0 0 0 0
Group B 경기 득실차 승점
1 덴마크 0 0 0 0 0 0
2 벨기에 0 0 0 0 0 0
3 핀란드 0 0 0 0 0 0
4 러시아 0 0 0 0 0 0
Group C 경기 득실차 승점
1 우크라이나 0 0 0 0 0 0
2 네덜란드 0 0 0 0 0 0
3 오스트리아 0 0 0 0 0 0
4 북마케도니아 0 0 0 0 0 0
Group D 경기 득실차 승점
1 스코틀랜드 0 0 0 0 0 0
2 잉글랜드 0 0 0 0 0 0
3 체코 0 0 0 0 0 0
4 크로아티아 0 0 0 0 0 0
Group E 경기 득실차 승점
1 폴란드 0 0 0 0 0 0
2 스페인 0 0 0 0 0 0
3 슬로바키아 0 0 0 0 0 0
4 스웨덴 0 0 0 0 0 0
Group F 경기 득실차 승점
1 프랑스 0 0 0 0 0 0
2 독일 0 0 0 0 0 0
3 헝가리 0 0 0 0 0 0
4 포르투갈 0 0 0 0 0 0