AFC 풋살 선수권 대회
2020
Groups
팀순위
일정
Group A 경기 득실차 승점
1 타지키스탄 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 베트남 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 투르크메니스탄 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 오만 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group B 경기 득실차 승점
1 키르기스스탄 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 일본 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 레바논 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 쿠웨이트 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group C 경기 득실차 승점
1 인도네시아 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 중국 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 우즈베키스탄 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 바레인 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group D 경기 득실차 승점
1 태국 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 이란 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 한국 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 사우디아라비아 (실내) 0 0 0 0 0 0