UEFA 풋살 선수권대회
2020-2022
Groups(Pre)
팀순위
일정
Group A 경기 득실차 승점
1 우크라이나 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 크로아티아 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 알바니아 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 덴마크 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group B 경기 득실차 승점
1 프랑스 (실내) 1 0 1 0 0 1
2 조지아 (실내) 1 0 1 0 0 1
3 러시아 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group C 경기 득실차 승점
1 아제르바이잔 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 그리스 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 슬로바키아 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 몰도바 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group D 경기 득실차 승점
1 루마니아 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 세르비아 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 북마케도니아 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 보스니아 헤르체고비나 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group E 경기 득실차 승점
1 카자흐스탄 (실내) 1 1 0 0 0 3
2 벨라루스 (실내) 1 1 0 0 0 3
3 이스라엘 (실내) 1 0 0 1 0 0
4 헝가리 (실내) 1 0 0 1 0 0
Group F 경기 득실차 승점
1 슬로베니아 (실내) 1 1 0 0 0 3
2 스페인 (실내) 1 1 0 0 0 3
3 라트비아 (실내) 1 0 0 1 0 0
4 스위스 (실내) 1 0 0 1 0 0
Group G 경기 득실차 승점
1 이탈리아 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 핀란드 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 벨기에 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 몬테네그로 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group H 경기 득실차 승점
1 포르투갈 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 체코 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 폴란드 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 노르웨이 (실내) 0 0 0 0 0 0