UEFA 풋살 선수권대회
2020-2022
Groups
팀순위
일정
Group A 경기 득실차 승점
1 포르투갈 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 우크라이나 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 세르비아 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 네덜란드 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group B 경기 득실차 승점
1 이탈리아 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 카자흐스탄 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 핀란드 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 슬로베니아 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group C 경기 득실차 승점
1 러시아 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 폴란드 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 크로아티아 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 슬로바키아 (실내) 0 0 0 0 0 0
Group D 경기 득실차 승점
1 스페인 (실내) 0 0 0 0 0 0
2 아제르바이잔 (실내) 0 0 0 0 0 0
3 보스니아 헤르체고비나 (실내) 0 0 0 0 0 0
4 조지아 (실내) 0 0 0 0 0 0