CONCACAF 선수권대회 U20
2020
Groups
팀순위
일정
Group A 경기 득실차 승점
1 Nicaragua(U21) 4 4 0 0 0 12
2 가이아나 (U20) 4 3 0 1 0 9
3 미국령 버진아일랜드 (U20) 4 1 1 2 0 4
4 세인트빈센트 그레나딘 (U20) 4 1 0 3 0 3
5 몬트세랫 (U20) 4 0 1 3 0 1
Group B 경기 득실차 승점
1 도미니카 공화국 (U20) 3 3 0 0 0 9
2 그레나다 (U20) 3 2 0 1 0 6
3 도미니카 연방 (U20) 3 1 0 2 0 3
4 앵귈라 (U20) 3 0 0 3 0 0
Group C 경기 득실차 승점
1 과들루프 (U20) 3 3 0 0 0 9
2 퀴라소 (U20) 3 2 0 1 0 6
3 Belize(U21) 3 1 0 2 0 3
4 생마르탱 (U20) 3 0 0 3 0 0
Group D 경기 득실차 승점
1 바베이도스 (U20) 3 3 0 0 0 9
2 푸에르토리코(U20) 3 1 1 1 0 4
3 케이맨 제도 (U20) 3 1 0 2 0 3
4 버뮤다 (U20) 3 0 1 2 0 1
Group E 경기 득실차 승점
1 미국 (U20) 0 0 0 0 0 0
2 자메이카 (U20) 0 0 0 0 0 0
3 코스타리카 (U20) 0 0 0 0 0 0
4 St. Kitts and Nevis U20 0 0 0 0 0 0
Group F 경기 득실차 승점
1 멕시코 (U20) 0 0 0 0 0 0
2 캐나다 (U20) 0 0 0 0 0 0
3 ArubaU20 0 0 0 0 0 0
4 엘살바도르 (U20) 0 0 0 0 0 0
Group G 경기 득실차 승점
1 파나마 (U21) 0 0 0 0 0 0
2 아이티 (U20) 0 0 0 0 0 0
3 트리니다드 토바고 (U20) 0 0 0 0 0 0
4 Suriname U20 0 0 0 0 0 0
Group H 경기 득실차 승점
1 온두라스 (U20) 0 0 0 0 0 0
2 과테말라 (U20) 0 0 0 0 0 0
3 앤티가 바부다 (U20) 0 0 0 0 0 0
4 쿠바 (U20) 0 0 0 0 0 0